ފަހުގެ ޚަބަރު


އިޢުލާނު

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު

6 ދުވަސް ކުރިން

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު


އަރުޝީފުގެ ދާއިރާގެ މުސްތަޤުބަލު

7 މަސް ކުރިން

އަރުޝީފުގެ ދާއިރާގެ މުސްތަޤުބަލު


ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ވަނަވަރު (ސީ.ވީ) ގެ ނަމޫނާ

2 އަހަރު ކުރިންފަހުގެ ފޮޓޯ


ތާރީޚުން މިއަދު

ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް