ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


ޕްރޮޖެކުޓް އޮފިސަރ (ދާއިމީ ކޮންޓްރެކްޓް)

9 މަސް ކުރިން

ސުންގަޑި : 2019-12-23 03:00:00A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2019/11)

9 މަސް ކުރިންޕްރޮޖެކުޓް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)

1 އަހަރު ކުރިން

IUL)433-AFI/433/2019/6)

ސުންގަޑި : 2019-07-15 14:00:00އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

1 އަހަރު ކުރިން

IUL)433-AFI/433/2019/8)

ސުންގަޑި : 2019-07-15 14:00:00ޑިރެކްޓަރ

1 އަހަރު ކުރިން

IUL)433-AFI/433/2019/7)

ސުންގަޑި : 2019-07-15 14:00:00ކޮންސަލްޓަންސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުން އިޢުލާން

1 އަހަރު ކުރިން

IUL)433-AFI/433/2019/5)

ސުންގަޑި : 2019-06-25 14:00:00ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

2 އަހަރު ކުރިން

ސުންގަޑި : 2019-03-31 12:19:00ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް