ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2022/9)

6 ދުވަސް ކުރިން

A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2022/9)ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

16 ދުވަސް ކުރިން

IUL)433-AFI/433/2022/12)

ސުންގަޑި : 2022-09-18 13:30:00ސުކްރީނިންގ ޝީޓް

16 ދުވަސް ކުރިން

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ IUL)433-AFI/433/2022/10)ސުކްރީނިންގ ޝީޓް

16 ދުވަސް ކުރިން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ IUL)433-AFI/433/2022/09)A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2022/6)

2 މަސް ކުރިން

A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2022/6)އާކައިވްސް އޮފިސަރ

7 މަސް ކުރިން

IUL)433-AFI/433/2022/3)

ސުންގަޑި : 2022-03-09 13:30:00A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2021/10)

10 މަސް ކުރިން

A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2021/10)A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2021/9)

12 މަސް ކުރިން

A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2021/9)ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

2 އަހަރު ކުރިން

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

ސުންގަޑި : 2021-03-07 12:00:00ޕްރޮޖެކުޓް އޮފިސަރ (ދާއިމީ ކޮންޓްރެކްޓް)

3 އަހަރު ކުރިން

ސުންގަޑި : 2019-12-23 03:00:00ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް