ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


އާކައިވްސް އޮފިސަރ

3 މަސް ކުރިން

IUL)433-AFI/433/2022/3)

ސުންގަޑި : 2022-03-09 13:30:00A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2021/10)

6 މަސް ކުރިން

A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2021/10)A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2021/9)

8 މަސް ކުރިން

A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2021/9)ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

1 އަހަރު ކުރިން

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

ސުންގަޑި : 2021-03-07 12:00:00ޕްރޮޖެކުޓް އޮފިސަރ (ދާއިމީ ކޮންޓްރެކްޓް)

2 އަހަރު ކުރިން

ސުންގަޑި : 2019-12-23 03:00:00A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2019/11)

2 އަހަރު ކުރިންޕްރޮޖެކުޓް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)

3 އަހަރު ކުރިން

IUL)433-AFI/433/2019/6)

ސުންގަޑި : 2019-07-15 14:00:00އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3 އަހަރު ކުރިން

IUL)433-AFI/433/2019/8)

ސުންގަޑި : 2019-07-15 14:00:00ޑިރެކްޓަރ

3 އަހަރު ކުރިން

IUL)433-AFI/433/2019/7)

ސުންގަޑި : 2019-07-15 14:00:00ކޮންސަލްޓަންސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުން އިޢުލާން

3 އަހަރު ކުރިން

IUL)433-AFI/433/2019/5)

ސުންގަޑި : 2019-06-25 14:00:00ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް