ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


A2 ޝީޓު

3 މަސް ކުރިން

IUL)433-AFI/433/2023/05)ސުކްރީނިންގ ޝީޓް

3 މަސް ކުރިން

(IUL)433-AFI/433/2023/5ސުކްރީނިންގ ޝީޓް

3 މަސް ކުރިން

(IUL)433-AFI/433/2023/4A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2022/15)

7 މަސް ކުރިން

A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2022/15)ސުކްރީނިންގ ޝީޓް

8 މަސް ކުރިން

IUL)433-AFI/433/2022/15)ސުކްރީނިންގ ޝީޓް

8 މަސް ކުރިން

IUL)433-AFI/433/2022/14)A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2022/9)

9 މަސް ކުރިން

A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2022/9)ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

9 މަސް ކުރިން

IUL)433-AFI/433/2022/12)

ސުންގަޑި : 2022-09-18 13:30:00ސުކްރީނިންގ ޝީޓް

9 މަސް ކުރިން

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ IUL)433-AFI/433/2022/10)ސުކްރީނިންގ ޝީޓް

9 މަސް ކުރިން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ IUL)433-AFI/433/2022/09)ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް