ފަހުގެ ޚަބަރު


އިޢުލާނު

ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި، މައްސަލަ ބެލުމާއި މައްސަލައާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

1 މަސް ކުރިން


ސުކުރީނިންގް ރިސާލްޓް ޝީޓް

3 މަސް ކުރިން

ސުކުރީނިންގް ރިސާލްޓް ޝީޓް


އާރުއެފްޕީ އަޕްޑޭޓް

4 މަސް ކުރިން

އާރުއެފްޕީ އަޕްޑޭޓްފަހުގެ ފޮޓޯ


ތާރީޚުން މިއަދު

ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް