ޑައުންލޯޑްސް


ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި، މައްސަލަ ބެލުމާއި މައްސަލައާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

1 އަހަރު ކުރިންސުކުރީނިންގް ރިސާލްޓް ޝީޓް

1 އަހަރު ކުރިން

ސުކުރީނިންގް ރިސާލްޓް ޝީޓްއާރުއެފްޕީ އަޕްޑޭޓް

1 އަހަރު ކުރިން

އާރުއެފްޕީ އަޕްޑޭޓްޑީޖީ ޔުނެސްކޯގައި ދެއްވި ޙިތާބުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ

2 އަހަރު ކުރިންސަރވިސް ޗާޓަރު 2021

2 އަހަރު ކުރިން

ސަރވިސް ޗާޓަރު 2021ޝަހީދުންގެ ޖިހާދު

3 އަހަރު ކުރިން

ޝަހީދުންގެ ޖިހާދުޤައުމީ އަރުޝީފުގެ މައުލޫމާތު ލީފްލެޓް

3 އަހަރު ކުރިން

ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ މައުލޫމާތު ލީފްލެޓްޚިދުމަތް ހޯދުމަށް