ޑައުންލޯޑްސް


ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި، މައްސަލަ ބެލުމާއި މައްސަލައާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

10 މަސް ކުރިންސުކުރީނިންގް ރިސާލްޓް ޝީޓް

11 މަސް ކުރިން

ސުކުރީނިންގް ރިސާލްޓް ޝީޓްއާރުއެފްޕީ އަޕްޑޭޓް

1 އަހަރު ކުރިން

އާރުއެފްޕީ އަޕްޑޭޓްޑީޖީ ޔުނެސްކޯގައި ދެއްވި ޙިތާބުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ

1 އަހަރު ކުރިންސަރވިސް ޗާޓަރު 2021

2 އަހަރު ކުރިން

ސަރވިސް ޗާޓަރު 2021ޝަހީދުންގެ ޖިހާދު

2 އަހަރު ކުރިން

ޝަހީދުންގެ ޖިހާދުޤައުމީ އަރުޝީފުގެ މައުލޫމާތު ލީފްލެޓް

2 އަހަރު ކުރިން

ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ މައުލޫމާތު ލީފްލެޓްޚިދުމަތް ހޯދުމަށް