ޑައުންލޯޑްސް


ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި، މައްސަލަ ބެލުމާއި މައްސަލައާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

5 މަސް ކުރިންސުކުރީނިންގް ރިސާލްޓް ޝީޓް

7 މަސް ކުރިން

ސުކުރީނިންގް ރިސާލްޓް ޝީޓްއާރުއެފްޕީ އަޕްޑޭޓް

8 މަސް ކުރިން

އާރުއެފްޕީ އަޕްޑޭޓްޑީޖީ ޔުނެސްކޯގައި ދެއްވި ޙިތާބުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ

11 މަސް ކުރިންސަރވިސް ޗާޓަރު 2021

1 އަހަރު ކުރިން

ސަރވިސް ޗާޓަރު 2021ޝަހީދުންގެ ޖިހާދު

2 އަހަރު ކުރިން

ޝަހީދުންގެ ޖިހާދުޤައުމީ އަރުޝީފުގެ މައުލޫމާތު ލީފްލެޓް

2 އަހަރު ކުރިން

ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ މައުލޫމާތު ލީފްލެޓްޚިދުމަތް ހޯދުމަށް