ފޯމު


ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު

10 މަސް ކުރިން

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމުސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ވަނަވަރު (ސީ.ވީ) ގެ ނަމޫނާ

2 އަހަރު ކުރިންވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު

2 އަހަރު ކުރިންޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު

2 އަހަރު ކުރިންޚިދުމަތް ހޯދުމަށް