ފޯމު


ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ވަނަވަރު (ސީ.ވީ) ގެ ނަމޫނާ

1 އަހަރު ކުރިންވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު

1 އަހަރު ކުރިންޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު

1 އަހަރު ކުރިންޚިދުމަތް ހޯދުމަށް