ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2022/15)

11 މަސް ކުރިން

A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2022/15)ސުކްރީނިންގ ޝީޓް

11 މަސް ކުރިން

IUL)433-AFI/433/2022/15)ސުކްރީނިންގ ޝީޓް

12 މަސް ކުރިން

IUL)433-AFI/433/2022/14)A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2022/9)

1 އަހަރު ކުރިން

A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2022/9)ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

1 އަހަރު ކުރިން

IUL)433-AFI/433/2022/12)

ސުންގަޑި : 2022-09-18 13:30:00ސުކްރީނިންގ ޝީޓް

1 އަހަރު ކުރިން

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ IUL)433-AFI/433/2022/10)ސުކްރީނިންގ ޝީޓް

1 އަހަރު ކުރިން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ IUL)433-AFI/433/2022/09)A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2022/6)

1 އަހަރު ކުރިން

A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2022/6)އާކައިވްސް އޮފިސަރ

2 އަހަރު ކުރިން

IUL)433-AFI/433/2022/3)

ސުންގަޑި : 2022-03-09 13:30:00A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2021/10)

2 އަހަރު ކުރިން

A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2021/10)ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް