ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2019/11)

3 އަހަރު ކުރިންޕްރޮޖެކުޓް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)

3 އަހަރު ކުރިން

IUL)433-AFI/433/2019/6)

ސުންގަޑި : 2019-07-15 14:00:00އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3 އަހަރު ކުރިން

IUL)433-AFI/433/2019/8)

ސުންގަޑި : 2019-07-15 14:00:00ޑިރެކްޓަރ

3 އަހަރު ކުރިން

IUL)433-AFI/433/2019/7)

ސުންގަޑި : 2019-07-15 14:00:00ކޮންސަލްޓަންސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުން އިޢުލާން

3 އަހަރު ކުރިން

IUL)433-AFI/433/2019/5)

ސުންގަޑި : 2019-06-25 14:00:00ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

4 އަހަރު ކުރިން

ސުންގަޑި : 2019-03-31 12:19:00ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް