ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


ސުކްރީނިންގ ޝީޓް

2 އަހަރު ކުރިން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ IUL)433-AFI/433/2022/09)A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2022/6)

2 އަހަރު ކުރިން

A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2022/6)އާކައިވްސް އޮފިސަރ

2 އަހަރު ކުރިން

IUL)433-AFI/433/2022/3)

ސުންގަޑި : 2022-03-09 13:30:00A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2021/10)

3 އަހަރު ކުރިން

A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2021/10)A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2021/9)

3 އަހަރު ކުރިން

A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2021/9)ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

3 އަހަރު ކުރިން

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

ސުންގަޑި : 2021-03-07 12:00:00ޕްރޮޖެކުޓް އޮފިސަރ (ދާއިމީ ކޮންޓްރެކްޓް)

5 އަހަރު ކުރިން

ސުންގަޑި : 2019-12-23 03:00:00A2 ޝީޓު IUL)433-AFI/433/2019/11)

5 އަހަރު ކުރިންޕްރޮޖެކުޓް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)

5 އަހަރު ކުރިން

IUL)433-AFI/433/2019/6)

ސުންގަޑި : 2019-07-15 14:00:00އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

5 އަހަރު ކުރިން

IUL)433-AFI/433/2019/8)

ސުންގަޑި : 2019-07-15 14:00:00ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް